Algemene voorwaarden

In Balans,
Margit Ceska
Polderweg 2
9828 PV
06-43006920
www.margitceska.nl
welkom@margitceska.nl
KVK 01174948

Algemene bepalingen behorend bij de behandelingsovereenkomst tussen de therapeut van
In Balans / Margit Ceska en de cliënt / de cliënten

1. Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft
afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een
behandelingsovereenkomst.

2. De behandelingsovereenkomst is tweeledig;
a. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt.
b. De behandeling heeft betrekking op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.

3. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden
worden beëindigd:
a. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;
b. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij geen sessies meer wilt
afspreken;
c. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven;
i. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut;
j. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de
competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in
ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.

4. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een
termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders
afgesproken tussen therapeut en cliënt;

5. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie
afgesproken. De cliënt rekent contant af na de sessie of betaalt binnen 8 dagen per betaalverzoek, tenzij anders afgesproken.

6. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 24 uur / 1 werkdag van te voren te
worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening
wanneer cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt
ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag.

7. De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden
alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten)
overhandigd of medegedeeld.

8. Margit Ceska / Praktijk In Balans is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die
zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel
doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers
van arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.

9. Margit Ceska / Praktijk In Balans is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan
eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Polderweg 2 in Oostwold/Westerkwartier noch voor
andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.